Badania społeczne przeprowadzone w Lublinie

Opinie mieszkańców Lublina o swoim mieście

Priorytetem władz Lublina jest sprzyjanie procesom odpowiedzialnym za zrównoważony rozwój miasta. Podejmowane działania ukierunkowane zostały zatem na aspekt, który jest najważniejszy i najbardziej odczuwalny przez mieszkańców – jakość życia.

W ramach monitoringu zaawansowania działań zmierzających do osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 Urząd Miasta Lublin przeprowadził badania ankietowe wśród mieszkańców Lublina, aby poznać opinie najbardziej zainteresowanych podnoszeniem jakości życia w Lublinie na temat wybranych aspektów funkcjonowania miasta, priorytetów działania władz samorządowych oraz zagadnień związanych z migracją.

Badania satysfakcji mieszkańców Lublina

Badania społeczne umożliwiają pozyskanie informacji o preferencjach i opiniach mieszkańców. Ich wyniki są szczególnie cenne, jeśli badania prowadzone są cyklicznie. Porównanie wyników z kilku lat pozwala zidentyfikować trendy i zaobserwować dokonujące się zmiany.

W 2013 roku po raz pierwszy w Biurze Obsługi Mieszkańców przeprowadzono badania społeczne mieszkańców. Zostały one przeprowadzone na wzór badań prowadzonych w miastach Szwajcarskich.

Lublin dla wszystkich

W 2013 roku w ramach partnerstwa ze szwajcarskim kantonem Neuchatel przeprowadzono badania mające być pomocne dla wprowadzenia partycypacyjnego systemu zarządzania różnorodnością kulturową miasta Lublin.

Mój samorząd

W latach 2009-2011 Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zrealizowała projekt badawczy, w ramach którego zbadano zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne.

Badanie losów absolwentów liceów i techników prowadzonych przez miasto Lublin

Badanie losów absolwentów jest działaniem podporządkowanym realizacji celu D.4. Przyciąganie i zatrzymywanie talentów w Lublinie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013¬-2020.