Monitoring Strategii Rozwoju Lublina

Monitorowanie realizacji celów strategicznych zapisanych w dokumencie strategicznym jest elementem koniecznym w procesie spójnego planowania działań i zarządzania strategicznego. Celem monitorowania jest poinformowanie realizatorów Strategii i innych zainteresowanych stron o postępach realizacji przyjętych zamierzeń, ale także pozwala dokonać korekt wynikających z nieuwzględnionych wcześniej czynników lub z nieprzewidzianych zjawisk, zmieniających uwarunkowania realizacyjne.

Wskaźniki kwantyfikujące poszczególne cele bazują na danych zgromadzonych i upublicznionych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, danych i informacjach wewnętrznych Urzędu Miasta Lublin oraz przekazanych przez odpowiednie instytucje i podmioty zewnętrzne (np. Komenda Miejska Policji w Lublinie). Korzystanie z baz danych statystycznych sprawia, że opracowania analityczne za konkretny okres sporządzane są z pewnym przesunięciem w czasie, gdyż podmioty zajmujące się agregowaniem danych publikują je nawet rok później po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego.

Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020: