Metropolia Lublina

W sposób powszechny używane są zamiennie trzy pojęcia: aglomeracja, obszar funkcjonalny i obszar metropolitalny. Przytoczone pojęcia należy wyjaśnić i uporządkować, by prawidło ich używać.

Aglomeracja – jest to najstarsze pojęcie (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) oznaczające „nagromadzenie czegoś”. W tym wypadku oznacza nagromadzenie infrastruktury dowolnego rodzaju. W programach ochrony środowiska zaczęto używać nazwy „aglomeracja” na  infrastrukturę kanalizacji zbiorczej dla każdej oczyszczalni ścieków (także obejmującej np. dwie wsie).

Obszar funkcjonalny – pojęcia zaczęto używać w kontekście obszarów powiązanych określoną funkcją (np. jedną branżą przemysłu, zlewnią jednej rzeki itp.). Oczywiście skutkiem „wspólnoty funkcji” jest powstawanie jednolitej infrastruktury. To jednak skutek, a nie przyczyna.

Obszar metropolitalny – to obszar funkcjonalny obejmujący duże miasto wraz z gminami i mniejszymi miastami, które powiązane są ze sobą komunikacyjnie i stanowią jednolity obszar zamieszkania (tzn. osoba mieszkająca w dowolnym miejscu takiego obszaru może dojechać do pracy w dowolnym innym fragmencie takiego obszaru).

Dokumenty i publikacje związane z Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym:

Dokumenty i publikacje związane z Lubelskim Obszarem Metropolitalnym:

Dokumenty strategiczne szczebla regionalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla rządowego: