Lubelskie uczelnie

Lubelskie uczelnie w swoich inwestycjach kładą nacisk na rozwój nowoczesnych technologii oraz możliwość wykorzystania ich w praktyce. Wśród inwestycji zrealizowanych przez lubelskie ośrodki naukowe wymienić można:

– Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki UMCS
– Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
– Budowa wraz z wyposażeniem obiektu badawczo-dydaktycznego Instytutu Nauk o Ziemi UMCS
– Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii KUL
– Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL
– Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego
– Doposażenie laboratoriów B+R prowadzących badania nad biomateriałami oraz nowoczesnymi metodami analizy substancji wykorzystywanych w naukach biomedycznych i farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego
– Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego
– Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
– Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
– Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

 

Lubelska Biblioteka Wirtualna

LBW została uruchomiona 19 maja 2015 roku. Za pomocą  multiwyszukiwarki, bez konieczności logowania się każdy może bezpłatnie skorzystać ze zdigitalizowanych części zasobów bibliotek w regionie. Portal umożliwia czytanie przez internet książek i czasopism, studiowanie dokumentów, oglądanie map i fotografii. Liderem Projektu jest Gmina Lublin, a Partnerami: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miasto Zamość, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

Lubelska Biblioteka Wirtualna