Lubelski Obszar Metropolitalny

We współczesnym świecie istotną rolę odgrywają metropolie, które skupiają większość impulsów rozwojowych, a dzięki systemowi powiązań z innymi metropoliami stają się głównymi motorami rozwoju gospodarek regionalnych.

Zielona Księga Dotycząca Obszarów Metropolitalnych, odwołując się do Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030, wyodrębnia 10 ośrodków metropolitalnych: Warszawę, Aglomerację Górnośląską, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, duopol Bydgoszczy z Toruniem, Wrocław, Szczecin oraz Lublin.

Lublin jest ośrodkiem koncentracji funkcji międzynarodowych w zakresie: kultury, edukacji, nauki, lecznictwa specjalistycznego, informatyki, administracji i obsługi biznesu, finansów, handlu i promocji. Rozwój funkcji obsługi biznesu, polegającej m. in. na zapewnieniu usług instytucji finansowo-bankowych, organizacji kongresów i targów, sprzyja lokowaniu inwestycji zagranicznych i akumulacji kapitału, a także kreuje Lublin na ważne centrum obsługi rynków wschodnich. Jest także ośrodkiem o największym potencjale rozwojowym we wschodniej Polsce.

Położenie w transeuropejskiej sieci transportowej oraz rozszerzające sieć połączeń lotnisko Lublin (Świdnik) sprzyjają rozwijaniu funkcji metropolitalnych miasta. Wokół Lublina obserwuje się narastanie procesów aglomeracyjnych, takich jak wzrost intensywnej zabudowy, duże zagęszczenie ludności przebywającej periodycznie na danym terenie (np. w ciągu dnia) lub stale oraz przepływy towarów i znaczną wymianę usług.

LOM jest jednocześnie obszarem koncentracji szczególnych działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów wynikających z intensywnej urbanizacji charakterystycznej dla obszarów wokół dużych miast. Istotnym jego elementem będzie zielony pierścień (Green Belt) obejmujący tereny otwarte i ekologicznie aktywne (lasy, doliny rzeczne), który kanalizować będzie rozwój urbanizacji powstrzymując żywiołowe rozlewanie się zabudowy w obszarach podmiejskich. Funkcjami komplementarnymi pierścienia będą: ochrona i zwiększanie bazy terenów rekreacyjnych wokół miast oraz stabilizacja i rozwój gospodarki rolnej na tych terenach (zachowanie strefy żywicielskiej miasta).

Rdzeń LOM stanowi układ dwóch miast: Lublin i Świdnik. Wokół Lublina obserwuje się narastanie procesów aglomeracyjnych przejawiających się również wzrostem intensywności zabudowy oraz znacznymi przepływami towarów i usług. W zasięgu oddziaływania miasta Lublina – w promieniu ok. 30 km, znajduje się 18 gmin (Lubartów, Niemce, Spiczyn, Wólka, Łęczna, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Bychawa, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Bełżyce, Wojciechów, Konopnica, Nałęczów, Jastków i Garbów) i 7 miast (Świdnik, Lubartów, Łęczna, Piaski, Bychawa, Bełżyce oraz Nałęczów), które organizują strukturę osadniczą LOM. Poszerzanie się obecnego obszaru aglomeracji następuje w wyniku kształtowania się stref gospodarczych na kierunkach powiązań komunikacyjnych oraz stref osadniczych pomiędzy nimi.

Intensyfikacja powiązań funkcjonalnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturowym oraz transportowych między lubelskim ośrodkiem metropolitalnym, a innymi ogniwami krajowej metropolii sieciowej zapewni przyśpieszenie procesów rozwojowych i modernizacji regionu oraz zwiększenie stopnia integracji funkcjonalnej z pozostałą częścią kraju.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (30 październik 2015)

Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej LOM (Mapa)