Lubelski Obszar Funkcjonalny

Obszar Funkcjonalny to obszar wyodrębniony na podstawie wspólnych cech geograficznych oraz silnych wewnętrznych powiązań. Przykładem obszaru funkcjonalnego może być duże miasto wraz z otaczającymi je gminami. Mieszkańcy tych gmin na co dzień dojeżdżają do pracy w mieście, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Oznacza to, że taki obszar posiada wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie przestrzenne czy szerzej – planowanie rozwoju – ponad tymi granicami, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

LOF logo

W skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzi 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.

LOF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. ZIT po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansowa 2014-2020. W ramach ZIT miasta wraz z otaczającymi je gminami oraz władzami województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania. Wybrane przedsięwzięcia mogą być łącznie finansowane zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty związane ze Zintegrowaną Inwestycją Terytorialną nie ograniczają się do terytorium jednego samorządu, dzięki temu środki unijne mają większe możliwości oddziaływania.

Dokument Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na temat ZIT

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Dnia 30 marca 2015r. podpisane zostało Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Fundusze na inwestycje realizowane w ramach ZIT będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla województwa lubelskiego na dofinansowanie takich projektów (na lata 2014-2020) przewidziano kwotę 105,4 mln euro.

 Strategia ZIT LOF

Pierwszym etapem prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych było przeprowadzenie kompleksowej analizy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w podziale na siedem głównych obszarów:

 – demografia i potencjał rozwojowy

– edukacja i szkolnictwo wyższe

– rynek pracy i przedsiębiorczość

– ochrona środowiska

– transport i infrastruktura transportowa

– potrzeby społeczne i zdrowotne

– rewitalizacja przestrzenna i społeczna

Po wyznaczeniu obszarów stworzono zbiór wniosków i rekomendacji diagnostycznych, które stanowią podstawę do analizy strategicznej SWOT. Wnioski z przeprowadzonej analizy pozwoliły na sformułowanie misji, wizji, Celów Rozwojowych i uszczegóławiających je Priorytetów Rozwojowych Strategii ZIT LOF.

Zgodnie z założeniami Strategii ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, które zostały wypracowane w oparciu o przeprowadzone diagnozy i analizy oraz opinie ekspertów zdefiniowano Cel Nadrzędny, Cele Rozwojowe i precyzujące je Priorytety Rozwojowe. Jako cel nadrzędny przyjęto poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach LOF. Cele rozwojowe to:

– Podniesienie poziomu i dostępności edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w LOF

– Poprawa mobilności transportowej, niskoemisyjności oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF

– Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną uwzględniając TIK ( Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w LOF

Wizja ZIT LOF

Lubelski Obszar Funkcjonalny rozwija się w sposób kompleksowy i zrównoważony a przede wszystkim niwelujący obszary dysproporcji rozwojowych

i wykluczenia na rzecz wykorzystywania własnego i zewnętrznego potencjału, tak aby zapewnić wysoki poziom życia mieszkańców oraz sprzyjać sukcesowi gospodarczemu przedsiębiorców. Lubelski Obszar Funkcjonalny – najatrakcyjniejszym obszarem życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Europie Środkowowschodniej

 Misja ZIT LOF

Miasto Lublin i tworzące z nim LOF jednostki samorządu terytorialnego aktywnie i sprawnie prowadzą działania na rzecz likwidacji barier rozwoju, potęgowania aktywności społecznej oraz gospodarczej, stawiając na partnerstwo oraz kompleksowość działań, zwiększając funkcjonalność obszaru, na którym działają.

Monitoring i system wdrażania Strategii ZIT LOF

 

monitor ZIT LOF

 

Strona Urzędu Miasta Lublin poświęcona ZIT LOF

Strategia ZIT LOF

Lista projektów strategicznych ZIT LOF

Planowane projekty komplementarne POIŚ i POPW