Strategia Lublin 2020

Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013–2020 została uchwalona przez Radę Miasta Lublin 28 lutego 2013 roku. Dokument został opracowany przez pracowników Urzędu Miasta Lublin we współpracy z ekspertami i przedstawicielami wielu środowisk (m.in. naukowców, przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych), którzy zawodowo i prywatnie związani są Lublinem, a więc znają miasto „od wewnątrz”.

Strategia opisuje pożądane dla rozwoju Lublina zasadnicze działania jakie powinny być zrealizowane przez samorząd. Jest także ofertą współpracy samorządu skierowaną do wszystkich instytucji i podmiotów uznających jej cele za wspólne.

Konsekwentna realizacja założeń Strategii ma na celu zapewnienie Lublinowi przez najbliższych osiem lat trwałych możliwości rozwoju przy obecnych, a także prognozowanych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych (wewnętrznych i zewnętrznych). Efektywne zarządzanie zidentyfikowanymi zasobami Miasta pozwoli wygenerować przewagi konkurencyjne Lublina w stosunku do innych polskich ośrodków miejskich i jednocześnie wpisać Lublin w europejskie sieci współpracy w gospodarce, kulturze oraz nauce. Przyjęta Strategia również stwarza warunki do wykorzystania szans rozwojowych, oferowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na okres programowania 2014–2020. Polityka spójności na lata 2014–2020 w dużej mierze będzie podkreślać wymiar miejski.

Dokument wyznaczył cztery główne Obszary Rozwojowe: Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość, Akademickość, które zostały rozpisane na osiemnaście Celów, zawierających konkretne Działania, Zadania i Projekty. Wypełnienie celów zaproponowanych w Strategii w przyszłości przełoży się na rozwój jakościowy stolicy regionu, czyniąc z Lublina miasto otwarte na świat, piękniejsze, o coraz lepszych warunkach do życia, które potrafi rozsądnie gospodarować swoimi zasobami, rozwijać przedsiębiorczość oraz kapitał społeczny.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Strategią:

Strategia Rozwoju Lublina
na lata 2013-2020pl
Lublin Development Strategy
2013-2020
en
Стратегию Развития Люблина
на период 2013–2020 гг.
ru