Warstwy zarządzania miastem

Wyróżnia się następujące warstwy zarządzania miastem: analiz, inspiracji, strategii, planów, programów, operacyjną oraz ograniczeń.

Warstwa analiz

Warstwa analiz to proces stałego badania zmian, jakie następują w mieście i jego otoczeniu, aby do tych zmian dostosowywać bieżąca działania oraz prognozować przyszłość. Służą temu trzy istniejące bądź budowane systemy.

Pierwszy to System Analiz Miasta (SAM) oparty na zbieraniu danych wewnętrznych urzędu i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Drugi to System Analiz Samorządowych (SAS), prowadzony przez Związek Miast Polskich i oparty jest na dobrowolnej wymianie danych między miastami, w czym Urząd Miasta Lublin uczestniczy. Trzeci, na początku tworzenia, to Miejski System Badań Społecznych (MSBS), który ma dać informacje o natężeniu różnego rodzaju zjawisk społecznych i opinii o usługach świadczonych przez służby publiczne. Informacje te będą przedstawiane także na mapach, co pozwoli adekwatnie, punktowo reagować służbom miejskim.

Wszystkie te systemy będą też badać miary i wskaźniki przyjęte dla Strategii i poszczególnych strategii sektorowych. Jednolite systemy analiz dostarczają wiedzę dla wszystkich poziomów zarządzania miastem.

W niniejszym serwisie wybrane zagadnienia prezentowane są w dziale „Raporty i analizy”.

Warstwa inspiracji

Warstwa inspiracji to przestrzeń, w której nieustannie trwa debata o mieście, nowych rozwiązaniach i ulepszaniu projektów już przewidzianych do realizacji, ale czekających na wyznaczenie terminu wykonania. To także szukanie możliwości ulepszania rozwiązań już działających.

Warstwę tą tworzą nie tylko władze miasta – Prezydent i Rada Miasta, ale też ciała społeczne działające w skali okołomiejskiej, takie jak: Rada Pożytku Publicznego, Rada Kultury Przestrzeni, Rada Seniorów i inne. Do warstwy tej są wliczane wszelkie procesy deliberacji i konsultacji społecznych.

W warstwie inspiracji takie same mechanizmy przewidziano zarówno dla poziomu ogólnomiejskiego, jak też sektorowego, natomiast na poziomie dzielnicowym postuluje się organizację (raz lub dwa razy w roku) Kongresu Rozwoju Dzielnic, na którym różni partnerzy społeczni (rady dzielnic, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, organizacje pozarządowe) będą mogli wymienić się doświadczeniami i przedyskutować mechanizmy współpracy.

Warstwa strategii  

Warstwę strategii stanowi Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020. Dokument można traktować w całości jako wizję miasta. Jednocześnie mechanizmy i projekty przyjmowane w strategiach sektorowych nie mogą być sprzeczne z mechanizmami i wartościami opisanymi w strategii generalnej.

W Strategii zawarto kluczowe działania. Inne przedsięwzięcia powinny być do nich dostosowane, zintegrowane i mieć charakter uzupełniający i wspomagający. Projekty bowiem w swojej masie powinny być generowane/proponowane w strategiach, programach i planach sektorowych.

Warstwa planów

Warstwa planów na poziomie ogólnomiejskim to zbiór projektów inwestycyjnych tworzących swoisty Plan Rozwoju Miasta, wynikających z zadań zaproponowanych w dokumentach strategicznych lub wprowadzonych przez Prezydenta, Radę Miasta lub w trybie projektów obywatelskich.

Jest to portfolio projektów uznawanych przez władze miasta za potrzebne i wykonalne, wpisywanych później do programu wykonawczego w miarę możliwości ich realizacji poprzez zbilansowanie dostępnych środków finansowych.

Na poziomie sektorowym projekty uznane za potrzebne i wykonalne będą porządkowane w programach sektorowych. Na poziomie dzielnicowym w postulowanym narzędziu – Planie Rozwoju Dzielnicy.

Warstwa programów

Warstwa programów na poziomie ogólnomiejskim to podzbiór planu obejmujący projekty, które mają już przygotowaną dokumentację zgodną z zakresem określonym indywidualnie dla danego projektu. Są to projekty, dla których już ustalono termin realizacji i które mają zapewnione finansowanie, a także projekty przygotowane i oczekujące na przyjęcie do programu.

Warstwa ta powinna funkcjonować w oparciu o dwa mechanizmy (dokumenty) główne. Pierwszy to Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), a drugi – Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI).

Warstwa programów na poziomie sektorowym zawiera programy przygotowywane na podstawie strategii sektorowych oraz rocznych limitów wydatków na dany cel.

Warstwa operacyjna

Warstwa operacyjna to realizacja przedsięwzięć ze zbioru zdefiniowanych wczesnej zadań zapisanych w Strategii Lublin 2020 oraz strategiach, programach i planach sektorowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem, obejmującym postępowanie przetargowe, wybór wykonawcy, nadzór i rozliczenie. W przypadku projektów nieinwestycyjnych będą się w tej warstwie także mieścić działania własne urzędu, działania zlecane (w trybie konkursowym i innym) oraz działania wspólne, w których zakres odpowiedzialności jest dzielony między strony.

Realizacja przedsięwzięć dokonywana jest w oparciu o uchwalony roczny budżet miasta. W przyszłości być może będzie się to odbywać przez projektowany System Zarządzania Inwestycjami Komunalnymi (SZIK).

Na poziomie dzielnicowym realizowane są zadania zgłaszane przez rady dzielnic, a w przyszłości – jeśli system zostanie wdrożony – ujęte w Planie Rozwoju Dzielnic (PRD). Narzędziem do zarządzania bieżącego jest także system „Naprawmy To”, który pozwala każdemu mieszkańcowi zgłosić informację o awarii przez przeglądarkę internetową lub smartfon.

Warstwa ograniczeń

Na warstwę ograniczeń składają się analizy sytuacji finansowej miasta, wykonywane przez Wydział Budżetu i Księgowości. Warunkują one ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej. Kluczowe znaczenie będzie miało utrzymywanie długu miasta poniżej określonego w ustawie o finansach publicznych wskaźnika limitu zadłużenia. Podstawowymi dokumentami