Poziomy zarządzania miastem

Wyróżnia się trzy poziomy zarządzania miastem, z których każdy jest podzielony na kolejne warstwy odpowiadające za kolejne etapy przygotowania działań: ogólnomiejski, sektorowy, dzielnicowy.

Poziom ogólnomiejski

Poziom ogólnomiejski tworzy przede wszystkim nowa Strategia miasta, obejmująca swoim zakresem także zadania wychodzące poza kompetencje miasta (np. sfera uczelni wyższych, dostępność komunikacyjna miasta), wyznaczając wartości i kierunki rozwoju. To wszystkie sprawy, które wymagają koordynacji i decyzji na najwyższym poziomie. Wynikają one nie tylko ze Strategii Lublin 2020, ale związane są także z wszelkimi, ciągłymi decyzjami podejmowanymi przez prezydenta, jego zastępców, radnych miejskich, zespoły doradcze przy prezydencie oraz wszelkie inne ciała, których działalność sprzyja uspołecznieniu zarządzania miastem. Na tym poziomie w warstwie programów następuje zbilansowanie potrzeb inwestycyjnych z możliwościami finansowymi.

Poziom sektorowy

Poziom sektorowy obejmuje strategie sektorowe i programy sektorowe znajdujące się w kompetencjach samorządu oraz spółek komunalnych, realizujących zadania publiczne. Na tym poziomie zarządzanie oparte jest na działaniach poszczególnych wydziałów kierowanych przez dyrektorów, a nadzorowanych w ramach poszczególnych departamentów przez prezydenta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika. Jest to poziom, na którym powstają liczne dokumenty zarządcze (strategie, programy i plany sektorowe).

Poziom dzielnicowy

Poziom dzielnicowy, na którym kluczową rolę mają rady dzielnic, porządkuje sprawy małej skali – bezpośredniego otoczenia miejsc zamieszkania. Jest to poziom, na którym mieszkańcy mogą wnioskować i doprowadzać do faktycznych zmian w swoim otoczeniu (np. budżet partycypacyjny). Na tym poziomie zdarzają się również inicjatywy tworzenia dokumentów zarządczych dedykowanych dzielnicom. Natomiast narzędziem służącym zgłaszaniu drobnych spraw wymagających naprawy jest serwis www.lublin.naprawmyto.pl.