Konsultacje społeczne w sprawie Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie Planu Mobilności LOF* na lata 2017-2025.

1. Przedmiot konsultacji społecznych:
Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego** na lata 2017 – 2025.

2. Cel konsultacji społecznych:
Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i oczekiwań mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz przedstawicieli organizacji społecznych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zrównoważonej mobilności, odnośnie systemu transportowego i zarządzania mobilnością i określenie kierunków dalszych prac, niezbędnych do przygotowania Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Czas trwania konsultacji:
Konsultacje społeczne trwają od 15 listopada 2017 r. do  30 listopada 2017 r.

4. Formy konsultacji społecznych:
1) przyjmowanie opinii i wniosków na piśmie, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konsultacje@lublin.eu;
2) otwarte spotkania publiczne z mieszkańcami i mieszkankami LOF w sali obrad Rady Miasta 22 listopada 2017 r. o godzinie 16:00.

5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Wydział Planowania
ul. Wieniawska 14
Lublin
tel: 81 466 2300

6. Inne niezbędne informacje:
1) Wszelkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie www.lublin.eu.
2) W przypadku potrzeby organizacji dodatkowych form konsultacji informacje na ten temat będą publikowane w sposób przewidziany w uchwale nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.

 * Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) tworzy 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Obszar ten charakteryzuje się silnymi powiązaniami wewnętrznymi opartymi na dużym mieście jaki jest Lublin: mieszkańcy gmin ościennych dla Miasta Lublin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Cały obszar LOF ma wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie aktywności mobilnej w ramach całego obszaru LOF, ponad granicami administracyjnymi, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

** Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. Główny nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. W dokumencie znajdą się również: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.

 

Do pobrania:

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017 – 2025